Tø 

 Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Frafalne statskirke prester signerer opprop til støtte for likekjønnede "ekteskap"

Den norske kirke råtner på rot

En underskriftskampanje startet av Maren Lockertsen, Harald Hauge og Thore Wiig som alle er prester i statskirken til støtte for "vigsels liturgi for likekjønnede "ekteskap" har i løpet av tre dager samlet hele 787 signaturer. Blant dem som har signert oppropet som helt åpenbart er i strid med Bibelens ord finner vi 70 statskirkeprester, 13 teologistudenter, fem kateketer, fire diakoner, tre organister og 8 andre kirkelige ansatte. Den norske statskirke har i de senere år gått fra ille til verre og vil snart bli å betrakte som en apostat kirke som har vendt seg bort fra Bibelen og den rettledning vi finner i de nytestamentlige skrifter: "For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem." (2.Tim 4,3)
Apostatkirken

Den norske kirke med sine prester, bisper og åndsforlatte kirkebygninger kan ikke lenger sies å være "Jesu Kristi eklesia" da kirken langt på vei har forlatt bibelen ord og "Skriften alene" prinsippet som var svært sentral i Martin Luthers kristendoms forståelse. Selv om det ennå finnes mange i den norske kirke som i troskap mot Kristus holder fast på kirkens opprinnelige tro, er det likefullt en sannhet at disse nå er i mindretall. I løpet av de siste 10-20 år har skaren av konservative kristne som har forlatt eller blitt kastet ut av statskirka vært forholdsvis lavt, men vi ber og håper på massive utmeldelser når kirken på et eller annet tidspunkt i nær fremtid må bøye unna for presset.
Mektige krefter
"Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke." (1.Peter 5,8) Den norske statskirka har i de senere år gjennomgått store forandringer som gjør at mange bibeltro kristne er blitt fremmedgjorte i de menigheter som engang var deres åndelige hjem. Det er ikke så vanskelig å spå at situasjonen for disse vil bli vanskeligere og vanskeligere i tidene som ligger foran. Selv om vi dypt beklager det er det i realiteten bare et tidsspørsmål før stats eller folkekirka fullt ut kommer til å akseptere sodomi og de 70 presteunderskriftene bærer bud om at kirken snart ikke vil kunne defineres som et kristent kirkesamfunn.

Det store frafall

Apostelen Paulus som er en av hovedbidragsyterne til Det Nye Testamentet forteller i sitt brev til menigheten i Tessalonika at i tiden rett før Antikrist eller den lovløse står fram vil det komme en tidsperiode som blir omtalt som "frafallet." La ingen lure dere på noen måte, for først må frafallet komme," - og det er nettopp i dette frafallet vi nå befinner oss. Aldri tidligere i vår kirkes historie har statskirken vært mer frafallen fra Bibelen enn nettopp i våre dager og utviklingen har gått skremmende fort.

Den moderne Sardes

I Johannes Åpenbaring kapittel to og tre finner vi nedtegnet en rekke profetiske budskap som opprinnelig ble skrevet til sju av samtidsmenighetene til apostelen Johannes. På vegne av Den Allmektige fikk apostelen Johannes i oppdrag av å sende sju forskjellige sendebrev til sju forskjellige forsamlinger. Selv om enkelte kanskje vil innvende å si at man ikke uten videre kan overføre de sju forskjellige brevene til vår tid tror jeg likevel at brevet til menigheten i Sardes har et budskap som så avgjort er dekkende for tilstanden i den norske statskirka: "Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det." (Åpb 3,1-4)

Tid for oppbrudd

Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet og de andre konservative lekmannsorganisasjonene som frem til nå har vært en del av statskirken bør kjenne sin besøkelsestid. Tiden for oppbrudd og utmeldelse fra Den Norske Kirke er så avgjort kommet, fordi at en kirke som legaliserer noe Bibelen klart og tydelig fordømmer kan ikke lenger defineres som noe annet enn en apostat kirke. Homoseksuell praksis er og forblir en klar synd i følge Guds Ord og dersom kirken skal til å velsigne noe Gud fordømmer kan slett ikke den norske kirke være Jesu Kristi kirke. "Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død," var Jesu budskap til menigheten i Sardes, og det samme budskap kan dessverre også sies til Den Norske Kirke med sine frafalne prester og hyrder som er på kollisjonskurs med den levende Gud.

Bryt opp før det er for sent!

NLM, Normisjon, DVI og Indremisjonsforbundet har alle lenge vært tålmodige med den norske statskirke. Nærmest desperat og av taktiske grunner har man fastholdt sitt statskirkemedlemskap på tross av at man i litt for mange spørsmål er uttalt uenige i kirkens liv og lære. Selv om disse organisasjonene kan ha enkelte fornuftige argumenter for å bli værende i statskirka bør disse veies opp mot det faktum at liberalitet både i etiske og læremessige spørsmål er svært smittende. Både NLM, Normisjon, DVI  og andre konservative organisasjoner kan dersom de ikke tar seg i akt ende opp med en "dansk indremisjonserfaring" der ledelsens konservative ståsted ikke har støtte hos fotfolket.  http://www.dagen.no/Nyheter/Innenriks/tabid/248/Default.aspx?articleView=true&ModuleId=73354

Blasfemi i Guds navn i den danske kirke

Frafallet griper om seg

Tekst: Kjell Andersen

 

Sist oppdatert: 17.04.12

t